Inntaksdam ved Malmtekta

Arbeidene på dammen er påbegynt, og det skal bygges en enkeltkrum betongdam som er 11,5 meter på det høyeste. På hver side bygges sperredammer i betong. Dammen ligger 1,5 km oppstrøms kraftverket og vil få et permanent vannspeilet på kote 562,5 moh. Oppdemt volum vil bli på 750 000 m3.

Vannvei

Vannveien fra inntaket til kraftstasjonen vil bestå av en nedgravd rørgate i glassfiber. Rørgata har en diameter 2,0 og 2,2 meter og er tilpasset i terrenget med minimalt fall i 1,4 km før røret går bratt ned mot kraftstasjonen de siste 80 meterne.

Kraftstasjon

Kraftstasjonen er plassert på østsiden av elva, på motsatt side av eksisterende kraftstasjon. Utløpet til kraftverket er på kote 499 moh. Kraftverket utnytter dermed et fall på 63,5 meter. Selve bygningen blir bygget i betong og tre og delvis forblendet med skiferstein. Arkitektonisk utforming er vektlagt på grunn av nærheten til smeltehytten «Lovise hytte».

Veier

Det er bygget en permanent adkomstvei til kraftstasjonen. Det vil bli etablert permanent adkomst til dammen på østsiden, mens det er etablert en midlertidig anleggsvei til dammen på vestsiden.