Miljøkonsekvensene av prosjektet er begrenset. Ulempene er i hovedsak knyttet til biologisk mangfold og til landskap/friluftsliv ved oppdemningen og ved at vann fjernes fra elva.

Avbøtende tiltak er en minstevannføring på 600 liter/sekund fra 1/5-30/9 og 150 liter/sekund resten av året. I tillegg vil neddemte turstier bli reetablert over høyeste regulerte vannstand (HRV).

Øvrige virkninger av tiltaket vil være skatteinntekter til Alvdal kommune. I tillegg vil det være en lokal sysselsettingsgevinst i anleggsperioden sammen med lokal verdiskaping gjennom kjøp av varer og tjenester.